PRIVACYVERKLARING

ALGEMEEN
ROI animations biedt juridische diensten aan bedrijven en ondernemers enerzijds. Ook kunnen diensten verricht worden ten behoeve en in opdracht van particulieren. Hier vallen werkzaamheden onder die gaan over procesvoering, maar ook werkzaamheden en diensten binnen de algemene advisering.
Op de website www.roi-animations.nl vindt u meer informatie over hoe u contact kunt leggen met ROI animations, zoals (e-mail)adressen en telefoonnummers. Via deze adressen kunnen (potentiële) opdrachtgevers informatie of offertes opvragen of anderszins informatie die relevant is voor bepaalde (juridische) zaken toesturen. Ook anderszins kan informatie aan ROI animations worden toegezonden of overhandigd.

OMGAAN MET GEGEVENS
ROI animations vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Eventuele door u achter gelaten of op een later moment aan ons toegezonden of overhandigde persoonsgegevens worden door ons dan ook steeds zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houden wij rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij:
• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze verklaring;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• u eerst (of zo spoedig mogelijk) om toestemming zullen vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken / die met ons samenwerken;
• het recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ
ROI animations verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruik maken van onze diensten, omdat er een overeenkomst is met u of uw organisatie of de organisatie waar u werkzaamheden voor verricht, of omdat u anderszins gegevens zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van het opvragen van informatie bij ons bedrijf. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken indien u gegevens aan ons verstrekt:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens / contactgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Voorkeuren voor specifieke diensten
• Datum indiensttreding
• Functie
• Personeelsdossier-/ salarisgegevens
Deze gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang door ons verwerkt, bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst of verzoek om informatie.
Het kan tevens zo zijn dat in het kader van de werkzaamheden door ROI animations meer informatie dan hierboven is genoemd aan ROI animations wordt toegezonden of anderszins door ROI animations wordt verzameld en verwerkt. Bij de voor u uit te voeren werkzaamheden wordt een dossier aangelegd en wordt deze informatie opgeslagen en verwerkt.

TOESTEMMING / BEZWAAR
Uw toestemming voor genoemde persoonsgegevensverwerkingen kunt u te allen tijde weer intrekken. Zodra u deze toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens in beginsel niet meer verwerken, tenzij bepaalde gegevens noodzakelijk zijn voor de dienstverlening of wanneer wij wettelijk gehouden zijn gegevens te bewaren. Als dat het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en met u overleggen. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking. Tevens kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. Wij zullen in de regel binnen 14 dagen op uw bezwaar reageren. U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

DUUR VERWERKING
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Heeft u uw gegevens bijvoorbeeld verstrekt om teruggebeld te worden voor een vraag, dan zullen we uw gegevens kort nadat met u contact is gelegd worden verwijderd, tenzij met u anders wordt overeengekomen. Indien uw gegevens worden verwerkt omdat wij diensten aan u leveren, dan geldt er mogelijk een wettelijke bewaartermijn.
Uw gegevens worden na deze termijn verwijderd. Uw gegevens worden (totdat deze worden verwijderd) opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Mocht dat in een voorkomend geval anders zijn, dan maken we in elk geval gebruik van servers die dezelfde (Europese) waarborgen bieden.

GEGEVENS MINDERJARIGEN
Onze diensten zijn niet gericht op minderjarigen. Wij vragen, nadat wij gegevens van personen jonger dan 16 jaar hebben ontvangen, aanvullende toestemming van ouders / voogd. Indien wij die toestemming niet onverwijld, binnen 48 uur, ontvangen nadat hierom is verzocht, verwijderen wij deze persoonsgegevens. Wij raden ouders te allen tijde aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@roi-animations.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

DELEN MET ANDEREN
ROI animations verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen met andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (bijvoorbeeld om u voor te stellen bij onze opdrachtgevers) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op vordering van een rechter of andere bevoegde instantie.
In sommige gevallen maken wij gebruik van derden (hulppersonen/bedrijven) om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden in dit kader toegang tot uw persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Unie, tenzij voldoende waarborgen omtrent uw privacy – in overeenstemming met de AVG – worden verleend. ROI animations blijft uiteraard jegens u verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij sluiten met onze partners hiertoe verwerkersovereenkomsten.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK / COOKIES
ROI animations gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich veelal afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij maken geen gebruik van cookies die u volgen voor advertentiedoeleinden!

GEGEVENS INZIEN OF AANPASSEN
U hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen, om te zien welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt. Ook kunt u aangeven of u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen uit ons systeem. Wanneer u meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen op een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail
privacy@roi-animations.nl of per post aan ROI animations: Neerloopweg 42, 4814 RS Breda

BEVEILIGING
ROI animations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt hebben en dat wij geen/onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat kennis heeft genomen van de laatste versie.