ALGEMENE VOORWAARDEN ROI ANIMATIONS

Geldigheid en definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en werkzaamheden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die zelf of namens een rechtspersoon in het kader van te verrichten werkzaamheden door opdrachtnemer is aan te merken als contractuele wederpartij;
 • Opdrachtnemer: ROI animations, dan wel de Art-director, de conceptmaker, ontwerper, dtp-er, vormgever, illustrator, fotograaf of design-consultant, die de opdracht namens ROI animations aanvaardt en uitvoert of onder zijn supervisie laatuitvoeren;
 • Opdracht: het sluiten van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot het verlenen van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van
 • Licentie: De toestemming door de opdrachtnemer aan deopdrachtgever tot openbaarmaking of verveelvoudiging, ongeacht wie van hen het initiatief voor de opdracht heeft.
 • Overal waar hierna bij opdrachtgever of opdrachtnemer demannelijke persoonsvorm is gebruikt, kan de vrouwelijke vorm worden gelezen.

Prijsopgave en bevestiging

Vrijblijvend

 • Alle prijsopgaven, begrotingen en voorcalculaties zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wijziging later
 • Begrotingen worden opgesteld naar beschikbare gegevens. Iedere wijziging in een later stadium ontbindt de opgave. Prijsopgaven kunnen gedurende de werkzaamheden worden

Uurtarief

 • Begrotingen worden opgesteld op basis van het uurtarief van de opdrachtnemer, geldend op de dag van de Veranderingen van het uurtarief gedurende de werkzaamheden kunnen worden doorberekend, tenzij anders isovereengekomen.

Omschrijving

 • In de begroting worden opgenomen:
 • de opdrachtomschrijving;
 • de ontwerp- en uitvoeringsfasen;
 • het eventuele werk door derden;
 • de honorering;
 • de raming van bijkomende kosten;
 • een verwijzing naar deze leveringsvoorwaarden met eventuele nadere

Schriftelijke bevestiging

 • Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden
 • Indien de door opdrachtgever verleende opdracht door de opdrachtnemer

wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging de partijen binden.

2.5.3. Bij annulering van de opdracht na akkoord op de begroting door de opdrachtgever wordt de volledige begroting in rekening gebracht. Kostencalculatie

2.6 Bij het uitblijven van een opdracht na gevraagde prijsopgave kunnen de kosten van de calculatie in rekening worden gebracht indien dit vooraf is overeengekomen.

BTW

Prijsopgaven worden opgesteld exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen.

3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Adviseur

 • De opdrachtnemer zal zijn opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren als adviseur van de opdrachtgever; geen ander belang dan dat van de opdrachtgever zal door de opdrachtnemer worden Medewerking opdrachtgever
 • De opdrachtgever zal de adviezen van de opdrachtnemer als extra disciplinair aanvaarden. Medewerking van de opdrachtgever (ofdiens medewerkers) middels informatie, materialen of ideeën doet geen afbreuk aan de integriteit van de

Besprekingen

 • De opdrachtnemer en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden aan de opdracht beschikbaar voor mondeling overleg of het bijwonen van (bedrijfs)besprekingen, die voor het uitvoeren van de opdracht van belang

Deskundigen/specialisten

 • De opdrachtnemer kan, In het kader van zijn opdracht en in overleg met de opdrachtgever, deskundigen of specialisten inschakelen van buiten zijn eigen discipline. De inschakeling van deskundigen of specialisten geschiedt voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders wordt overeengekomen. Geheimhouding
 • De opdrachtnemer of diens medewerkers, deskundigen of specialisten verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht

Exclusiviteit

 • Gedurende de werkzaamheden aan de opdracht zal het de opdrachtnemer niet zijn toegestaan enige opdracht te aanvaarden van, of werkzaamheden

te verrichten voor een met de opdrachtgever concurrerende onderneming, behorende tot dezelfde branche, tenzij deze exclusiviteit de opdrachtnemer onevenredig grote schade berokkent (zie art. 5.7).

Meerdere opdrachtnemers

 • indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere opdrachtnemers wenst te verstrekken, dient hij hiervan al de betrokken opdrachtnemers op de hoogte te stellen (zie 5.6).

Vorige opdrachtnemer(s)

 • Indien de opdrachtgever een zelfde opdracht eerder aan (een) andere opdrachtnemer(s) heeft gegeven, dient hij dat bij zijnopdrachtverstrekking te vermelden, ongeacht of die opdracht door de vorige opdrachtnemer(s) al dan niet is

Verantwoordelijkheid

 • De opdrachtnemer, zijn medewerkers of ingeschakelde deskundigen en specialisten zijn aansprakelijk voor niet meer dan de door hen ingebrachte arbeid en de daaraan verbonden vergoeding. Voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
 • Teksten en afbeeldingen, die door de opdrachtgever worden verstrekt, dienen door hem op authenticiteit en auteursrecht te worden gecontroleerd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, welke hieruit
 • Afbeeldingen of beschrijvingen, die door de opdrachtgever worden verstrekt, waarop een octrooi of depot rust, kunnen alleen onder zijn licentie worden gepubliceerd of
 • Overeenkomsten met drukkerijen of andere productiebedrijven die voor de verveelvoudiging van het ontwerp zorg dragen, worden door de opdrachtgever aangegaan. De opdrachtnemer zal hierbij optreden als onbezwaard

Akkoordbevinding

 • De proefdruk of het prototype van een te verveelvoudigen ontwerp dient ter waarborging van een juiste uitvoering aan de opdrachtnemer ter goedkeuring te worden voorgelegd, voordat tot verveelvoudiging wordt overgegaan (zie 4.8).

De opdrachtgever controleert nochtans de laatste drukproef, revisieproef of laatste prototype en hij (of een door hem gemachtigde) voorziet deze van zijn paraaf en datum: ‘Goed voor afdrukken’ -respectievelijk- produktie’ Commissie

 • Wanneer de opdrachtnemer voor de opdrachtgever fungeert als handelende tussenpersoon bij bestellingen of leveringen (in afwijking van 3.9.4), dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestelling onverlet het bepaalde in art. 3.9 en 3.10. Als commissie kan de opdrachtnemer van de opdrachtgever een vergoeding verlangen. Na schriftelijk overeengekomen te zijn wordt een bedrag of een percentage apart op de declaratie van de opdrachtnemer vermeld.

Aansprakelijkheid

 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld-of tekstgegevens in enigerlei vorm, die hem ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de ter beschikking gestelde voorwerpen of gegevens grotewaarde bezitten, wordt de opdrachtgever geadviseerd deze te

4. Auteursrecht Auteurswet

 • Op alle werkstukken van de opdrachtnemer zijn de bepalingen van de Auteurswet 1912 van toepassing. Onder werkstukken wordt dan verstaan: ‘Werken van toegepaste kunst en tekeningen van nijverheid’ [art. 10(1)11°AW].

Beneluxwet

 • In afwijking van de Beneluxwet inzake tekeningen of modellen berust het auteursrecht op ontwerpen, evenals het exclusieve recht op tekening of model bij

Authenticiteit

 • De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door hem of zijnerzijds is ontworpen. Hij dient aan ook als ‘maker’ van het ontwerp te worden

Signatuur

 • De opdrachtnemer is gerechtigd zijn werkstuk te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie. Eigendomsrecht
 • Alle werkstukken, in welke vorm dan ook, blijven het geestelijk eigendom

van de opdrachtnemer. Werkstukken blijven ook materieel eigendom van de ontwerper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Toezending, bewaring en retourzending geschiedt op risico en kosten van de opdrachtgever.

Copyright

 • Indien het voor de veiligstelling van het auteursrecht nodig is zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van de opdrachtnemer en het jaar van eerste openbaarmaking: hetzij van het symbool ‘D’ met het nummer van hetinternationaal

depot en de naam van de opdrachtnemer/depothouder. Verveelvoudigingsrecht

 • De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het recht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van het ontwerp. Het recht tot verveelvoudiging beperkt zich tot de bestemming en oplage als bij de opdracht is Is niets daaromtrent vastgelegd dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en oplage (zie art. 5.5).

Licentie

 • Voor openbaarmaking van een ontwerp, in voorlopige of definitieve vorm, is de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer vereist. Hij verleent daarmee licentie aan de opdrachtgever voor het gebruik vanzijn Bij ontbreken van deze licentieverlening, of bij weigering van de opdrachtgever de licentie te nemen, kan van het recht tot openbaarmaking of verveelvoudiging geen sprake zijn.

Gereedmaken ontwerp

 • Tenzij anders wordt overeengekomen mag het ontwerp uitsluitenddoor de opdrachtnemer daarvan voor verveelvoudiging gereedgemaakt worden. Bij gereedmaking door derden geldt de bepaling van art. 3.10. Persoonlijkheidsrecht
 • Het aanbrengen van wijzigingen in een ontwerp buiten medeweten van de opdrachtnemer is ten strengste
  • Aanvullingen op een ontwerp of gebruik in een andere dan overeengekomen

bestemming of afmeting of gebruik van delen van een ontwerp

kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Redelijkheid

 • De opdrachtnemer zal niet zijn toestemming kunnen onthouden aan wijzigingsvoorstellen van zodanige aard, dat zijn verzet in strijd met de redelijkheid zou
 • Voor wijzigingen van ingrijpende aard zal de opdrachtnemer in staat gesteld dienen te worden, op kosten van de opdrachtgever, gewijzigde digitale bestanden

Publiciteit

 • De opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn vrij om het werkstuk of verveelvoudigde exemplaren te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie en bij exposities van het werkstuk en daarbij elkaars naam te vermelden, tenzij anders is overeengekomen. Dit echter niet eerder dan wanneer de eerste verveelvoudiging van het werkstuk openbaar is gemaakt (daartoe behoren ook voorpublicaties, een trailer of nul-nummer). Bewijsexemplaren
 • De opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp; van waardevolle stukken of zeer kleine oplagen een toepasselijk

Inbreuk

 • Indien een derde zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of het uitsluitend recht op tekening of mode van de opdrachtnemer, danwel aan slaafse nabootsing van het ontwerp, zal de opdrachtgever op kosten van de opdrachtgever in en buiten rechte maatregelen nemen tot stopzetting van die inbreuk q. slaafse nabootsing.
 • Indien de opdrachtgever het nemen van maatregelen, om reden van twijfel aan de haalbaarheid daarvan, niet nodig acht en de opdrachtnemer toch maatregelen in rechte verlangt, komen de kosten voor rekening van de
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer het ontwerp of de daarnaar vervaardigde verveelvoudiging en het toepassen of gebruik daarvan inbreuk zou maken op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model of octrooirecht van een derde, dat hem onbekend was voor of ten tijde van de levering van het ontwerp en de digitale Overdraagbaar

4.13 Auteursrecht van de opdrachtnemer is geheel of gedeeltelijk overdraagbaar, niet anders dan per uitdrukkelijke beschikking per welomschreven object. Alle hiervoorafgaand genoemde voorwaarden blijven na overdracht van het auteursrecht echter nog gelden (art. 25 AW).

5. Honorering

Uurtarief

 • De bepaling van het honorarium van de opdrachtnemer geschiedt op basis van zijn uurtarief en bijkomende
  • De hoogte van het uurtarief wordt bepaald door:
 • de bedrijfskosten van de opdrachtnemer;
 • de kosten van financiering en risico;
 • de kennis en specialisatie van de opdrachtnemer ten aanzien vanhet belang van de opdracht;
 • het commercieel belang van de opdracht en de daarmee verband houdende licentievergoeding voor
  • De opdrachtnemer kan meerdere uurtariefsoorten hanteren, afhankelijk van de aard en omvang van de :
  • De hoogte van het uurtarief wordt beïnvloed door een spoedeisend karakter van de opdracht, wanneer door de opdrachtgever overwerk, nachtof weekend-arbeid wordt
  • Onder bijkomende kosten wordt verstaan: alle kosten voor materialen, hulpmiddelen en uit de uitwerking van de opdracht voortvloeiende middelen, die niet behoren tot de normale bedrijfskosten van de opdrachtnemer en

die in commissie voor de opdrachtgever worden gemaakt. Administratievergoeding

 • De opdrachtnemer houdt nauwgezet boek van de kosten bedoeld in 5.1.4 en declareert deze aan de opdrachtgever met een overeen te komen verhoging boven de nettoprijs als administratieve vergoeding. Voor de juistheid van de gedeclareerde kosten is de administratie van de opdrachtnemer beslissend, behoudens de bevoegdheid van de opdrachtgever tegenbewijs te leveren.

Licentievergoeding

 • De vergoeding voor de licentie van verveelvoudiging van het ontwerp is in de honorering van de opdracht begrepen met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en oplage (zie art. 4.7). Afnameverplichting
 • De opdrachtgever verplicht zich het ontwerp te ontvangen en de vergoedingen te betalen, inclusief de licentie, zoals die in overeenstemming zijn met de in de overeenkomst vastgelegde opdrachtomschrijving en begroting, ongeacht of tot verveelvoudiging wordt overgegaan of niet. Wijziging opdracht

 

 • De overeenkomst en de daaraan verbonden begroting gaan teniet, wanneer de opdrachtomschrijving zich gedurende de werkzaamheden Verzwaring of verlichting van het belang of bestemming van de opdracht kan verhoging of verlaging van het honorarium, i.c. de licentievergoeding, inhouden. Indien gewenst kan met een aanvullende begroting de overeenkomst opnieuw worden vastgelegd/gecontinueerd. Licentie bij herdruk
  • Bij herdruk, hergebruik of ruimer gebruik van het ontwerp, gewijzigd of ongewijzigd, dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding met de opdrachtnemer te worden De hoogte en de wijze van vergoeding dienen bij het bevestigen van de eerste, oorspronkelijke, opdracht te worden overeengekomen.
  • Bij ongewijzigd hergebruik van het ontwerp dient de opdrachtnemer in kennis te worden gesteld van de bestemming en de oplage van het hergebruik en toestemming te worden
  • Bij gewijzigd hergebruik gelden de voorwaarden als gesteld in 4.9 en 4.10.

Competitie

 • Indien meerdere opdrachtnemers een zelfde opdracht tegelijkertijd van een opdrachtgever ontvangen, waardoor een competitiesituatie ontstaat, zullen alle betrokken opdrachtnemers hun uurtarief met 25% kunnen verhogen (zie 3.7).

Exclusiviteit

 • Wanneer de opdrachtgever van de opdrachtnemer verlangt ook buiten de duur van de omschreven opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de opdrachtgever concurrerende ondernemingen: zodat de opdrachtgever een exclusiviteit van de opdrachtnemer binnen een

branche opeist, kan de opdrachtnemer ter compensatie een schadeloosstelling verlangen. De omvang van de schadeloosstelling is afhankelijk van het belang dat de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij de exclusiviteit hebben, doch zal een verhoging van het uurtarief met 25%niet te boven gaan.

Adviezen

 • Indien van de opdrachtnemer wordt verlangd dat hij niet alleen concepten/ ontwerpen levert, maar tevens adviserend en coördinerend optreedt bij de bepaling en verwezenlijking van een totaal vormgevingsbeleid of een onderdeel daarvan, dient hij daarvoor afzonderlijk

gehonoreerd te worden met een in overleg vast te stellen bedrag per jaar als garantie, eventueel te verantwoorden per perioderekening over de gewerkte uren.

Garantiehonorarium

 • indien een opdrachtnemer grote hoeveelheden concept-/ontwerpwerk verricht voor een opdrachtgever kan hij een garantiehonorarium per jaar verlangen dat daarmee in overeenstemming Bij het vaststellen van het garantiehonorarium dient contractueel een redelijkeopzegtermijn te worden opgenomen.

Royalties

 • De opdrachtgever kan met de opdrachtnemer overeenkomen de honorering van de opdracht te voldoen op basis van royalties. De opdrachtnemer

deelt daarmee in het risico van de opdrachtgever. Wel worden de gemaakte kosten aan de opdrachtnemer voldaan. Ook kan een voorschot worden bedongen. De hoogte van het voorschot en de royalt y zijn afhankelijk van het begrote ontwerphonorarium. Een voorschot bedraagt tenminste 50% van het ontwerphonorarium. Royalties worden bepaald in een bedrag of percentage van de kostprijs per geproduceerde of verkochte eenheid, zodanig dat het ontwerphonorarium bij normale verveelvoudiging binnen een overeen te komen periode geheel zal zijn voldaan. Royaltybetaling is ook daarna bij overeenkomst verschuldigd.

 • Opgaven door de opdrachtgever van geproduceerde of verkochte eenheden, op basis waarvan de royalties worden vergoed dienen vergezeld te gaan van een verklaring van een

Voorschotten

 • De opdrachtnemer kan de opdrachtgever bij bevestiging van de opdracht verzoeken een voorschotregeling te treffen, eenmalig of per ontwerpfase/periode.

Annulering door de opdrachtgever

 • Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt teruggenomen nadat de opdrachtnemer met de werkzaamheden is begonnen, zal deze de opdrachtnemer schadeloosstellen:
  • Ingeval van wijzigingen in de opdrachtstelling of teniet gaan van het doel van de opdracht door overmacht, zal hij de opdrachtnemer schadeloos dienen te stellen tot het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en gemaakte kosten;
  • Ingeval van afkeuren van het gemaakte (schets) ontwerp en onwillig de opdrachtnemer een nadere kans te bieden, zal hij deopdrachtnemer schadeloos dienen te stellen voor het totale begrote ontwerphonorarium en de tot dan toe gemaakte
  • Afhankelijk van het belang van de opdracht voor de opdrachtnemer door gemaakte afspraken of gereserveerde tijd kan de opdrachtnemer de annulerende opdrachtgever, voor de te lijden schade aansprakelijk stellen. Annulering door de opdrachtnemer
 • De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen wanneer:
  • Buiten zijn toedoen of nalaten het schetsontwerp of het definitieve

ontwerp niet tot stand komt of wordt goedgekeurd:

 • De opdrachtnemer niet toegestaan wordt een door hem noodzakelijk geachte deskundige of specialist in te schakelen (zie art 4).
 • De opdrachtgever in gebreke is en na ingebrekestelling blijft met de nakoming van zijn verplichtingen,
 • In de gevallen 5.13.1 t/m .3 heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en de gemaakte
 • Indien de opdrachtnemer zich terugtrekt zonder verschonende reden, nadat hij met de werkzaamheden is begonnen, is hij verantwoordelijk voor de schade aan de opdrachtgever voor niet meer dan de hoogte van het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en gemaakte
 • Na een werkfase, afgesproken periode en/of na afloop van alle werkzaamheden

wordt de opdrachtgever een declaratie aangeboden, waarmee voorschotten, gewerkte uren en gemaakte kosten worden verrekend. Betalingstermijn

 • Alle betalingen van de opdrachtgever aan deopdrachtnemer geschieden netto à Reclames over declaraties dienen binnen

8 dagen na ontvangst ervan aan de opdrachtnemer ter kennis te worden gebracht. Betalingen dienen te hebben plaatsgevonden op de 14e dag na rekeningdatum per kas of op de post- of bankgirorekening van de opdrachtnemer in de plaats waar de opdrachtnemer dat verkiest, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Rente over achterstallige betaling

 • Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen narekeningdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen is de opdrachtgever rente over het rekeningbedrag verschuldigd vanaf de in artikel 5.15.1 bedoelde De rente is gelijk aan de wettelijkerente.

Incasso

 • Alle door opdrachtnemer voor de incasso van een achterstallige betaling gemaakte kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van

6. Afwijkende voorwaarden en geschillen

Gewoonterecht

 • Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen (zoals z.g. uniforme inkoopvoorwaarden), die in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, dan kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk worden geaccepteerd. De opdrachtgever kan zich daarbij niet beroepen op het g. gewoonterecht. Belangenbehartiging
 • De opdrachtnemer kan zijn belangen betreffende auteursrecht en honorering laten behartigen door een Stichting of een Agent. Overeenkomsten worden dan namens de opdrachtnemer gesloten, doch altijd onder volledige werking van deze Commissie van Beroep
 • Ingeval van geschillen over auteursrecht en honorering van de opdrachtnemer beslist de rechter in het kanton of arrondissement waar de opdrachtnemer isgevestigd.